Home Somaliland Somaliland:Sheikh Khalif laid to rest stately